Hoe we werken

Algemene voorwaarden

1. AANBIEDING EN OVEREENKOMST

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Signaal diensten en/of goederen van welke aard ook levert en/of zou kunnen leveren, ook als deze diensten en/of goederen niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven. Een offerte of (prijs)opgave bindt Signaal niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

Door Signaal bedachte en geformuleerde trainingsvoorstellen blijven intellectueel eigendom van Signaal op grond van artikel 621, boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Offertevrager is derhalve niet gerechtigd voorstellen zelf of door derden te laten uitvoeren. Signaal mag bestellingen, orders e.d. zonder opgave van reden weigeren. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij zijn niet van toepassing tenzij deze door Signaal schriftelijk zijn aanvaard. Wijzigingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien die schriftelijk door Signaal zijn vastgelegd.

1.2

Door het aangaan van een overeenkomst met Signaal gaat opdrachtgever/wederpartij akkoord met de leverings- en algemene voorwaarden van Signaal.

1.3

De leveringsvoorwaarden omvatten tevens annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever dient deze annuleringsvoorwaarden ter kennis te brengen van de deelnemer(s) aan een training. Opdrachtgever vrijwaart Signaal van mogelijke claims van deelnemers in geval de leverings- en algemene voorwaarden niet zouden gelden.

2. PRIJS EN BETALING

2.1

De offertes van Signaal vermelden wanneer btw verschuldigd is.

2.2

Tussentijdse aanpassingen die van tevoren redelijkerwijs niet te voorzien waren, kunnen de opzet en duur van een training beïnvloeden. Signaal behoudt zich het recht voor om tussentijdse aanpassingen te doen teneinde de door de opdrachtgever gewenste kwaliteit te leveren. Meerkosten worden naar rato en in overleg met de opdrachtgever in rekening gebracht. Wijzigingen kunnen zich bijvoorbeeld voordoen in trainingsinhoud, trainingsdata en trainingsplaats. Wijzigingen geven geen grond tot ontbinding van een overeenkomst.

2.3

Signaal houdt zich het recht voor om in geval van niet op tijd leverbaar materiaal, af te wijken van het voorgestelde materiaal en daarvoor in de plaats gelijkwaardig, maar sneller leverbaar materiaal te gebruiken. De meer- of minderprijs daarvan mag door Signaal worden verrekend. Kleine (type)fouten in Signaal-materiaal zijn geen reden de overeengekomen prijs te wijzigen.

2.4

Signaal heeft het recht om zekerheid over betaling te vragen. Onzekerheid over betaling kan opschorting van uitvoering veroorzaken totdat zekerheid of vooruitbetaling is ontvangen.

2.5

Incompany training:
Betaling (in Euro’s) aan Signaal dient door wederpartij te geschieden binnen 7 dagen vóór de start van de training.

Open training:
Voor trainingen met open inschrijving ontvangt wederpartij 4 weken voor aanvang van de training de factuur. Deze dient voor de start van de training te zijn voldaan. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat wederpartij zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Signaal behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.

2.6

Bij te late betaling is wederpartij door het enkele verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal de wederpartij vanaf die datum een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 4% verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

2.7

Alle kosten, zowel in als buiten rechte – de kosten van rechtskundige bijstand van Signaal daaronder begrepen – die Signaal moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door wederpartij, zijn voor rekening van wederpartij. De buitenrechtelijke incassokosten van Signaal worden vastgesteld conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

2.8

Indien Signaal op zich heeft genomen prestaties te verrichten gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd, dan is zij gerechtigd de daarvoor overeengekomen tarieven jaarlijks per 1 januari door schriftelijke mededeling aan wederpartij aan te passen, indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (2020 =100). Prijzen die om inkooptechnische reden moeten worden verhoogd, worden in overleg met wederpartij opnieuw vastgesteld.

3. LEVERING

3.1

Afgesproken data worden aangehouden, mits omstandigheden waarop Signaal geen invloed kan uitoefenen dat onmogelijk maken. Zie verder artikel 11 – Overmacht. In goed overleg zullen Signaal en opdrachtgever nieuwe data plannen. Afwijking van data door onvoorziene omstandigheden geeft opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

3.2

Signaal behoudt zich het recht voor trainingsbijeenkomsten bij te wonen als audit in het kader van haar kwaliteitsbeleid.

4. GEHEIMHOUDING

4.1

Partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde deze verplichting te kunnen nakomen.

5. (INTELLECTUELE) EIGENDOMSRECHTEN

5.1

Alle door Signaal volgens een overeenkomst aan wederpartij geleverde zaken, zoals testmateriaal, boeken, syllabi, geluid- en beelddragers, blijven eigendom van Signaal totdat alle bedragen die wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.3 en 2.4 volledig aan Signaal zijn voldaan.

5.2

Op door Signaal ontwikkeld trainingsmateriaal rust auteursrecht, copyright en intellectueel eigendomsrecht. Het is opdrachtgever niet toegestaan dit materiaal te vermenigvuldigen en/of aan derden te verstrekken (om niet) of te verkopen. De rechten op dit materiaal blijven derhalve bij Signaal tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.3

Speciaal voor opdrachtgever ontwikkeld materiaal mag door opdrachtgever uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan medewerkers van opdrachtgever die deelnemen aan een Signaaltraining. Dit materiaal mag dus niet openbaar worden gemaakt door middel van de traditionele, de nieuwste elektronische middelen of anderszins.

6. DEELNEMERS

6.1

Deelname aan een training geeft geen garantie dat de deelnemer de training met succes zal doorlopen of afronden. Signaal adviseert de opdrachtgever bij incompany trainingen de groepen in samenspraak met Signaal vast te stellen.

6.2

Signaal mag deelnemers die het normale verloop van een training verhinderen, door gedrag of anderszins, van verdere deelneming uitsluiten. Deze uitsluiting ontslaat de opdrachtgever niet van betalingsplicht.

6.3

Voor deelnemers aan trainingen gelden annuleringsvoorwaarden. Zie artikel 14.

6.4

Vervanging van verloren gegaan lesmateriaal, bewijzen van deelname of certificaten, kunnen in de meeste gevallen tegen betaling worden verstrekt. Daarbij worden ook administratie- en portikosten berekend.

7. KLACHTEN

7.1

Een opdrachtgever heeft de verplichting om tijdens en direct na een training vast te stellen of een en ander aan de overeengekomen levering beantwoordde. Indien de levering in enig opzicht niet aan de overeenkomst beantwoordde, moet de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 8 werkdagen na beëindiging van een training, schriftelijk of mondeling gemotiveerd kennis geven. Signaal zal de klacht onderzoeken en daarna in overleg treden met opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich te realiseren dat Signaal trainingen levert van hoge kwaliteit, maar geen resultaat kan garanderen aangezien de inzet en de capaciteit van de deelnemer(s) bepalend zijn.

7.2

Zie ook de klachtenprocedure; op te vragen via info@trainingsbureausignaal.nl

8. BEËINDIGING OVEREENKOMST

8.1

Een overeenkomst eindigt automatisch na uitvoering van een opdracht. Een overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend voortijdig worden beëindigd door ontbinding, en dat uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden d.m.v. aangetekende brief. Indien Signaal op het moment van de ontbinding reeds een deel van de opdracht heeft uitgevoerd, kan de overeenkomst slechts gedeeltelijk worden ontbonden, en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat nog niet is uitgevoerd.

Signaal kan een overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan wederpartij, geheel of gedeeltelijk beëindigen indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Signaal zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1

Behoudens voor schade die veroorzaakt is door eigen opzet of grove schuld van Signaal, is Signaal slechts aansprakelijk voor schade voorzover in de volgende leden van dit artikel omschreven. Elke verdere aansprakelijkheid van Signaal, uit welke hoofde en/of met betrekking tot welke schade dan ook is uitgesloten.

9.2

Signaal is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van opdrachtgever en derden, en evenmin voor overige schade, waaronder begrepen bedrijfsstagnatie en gevolgschade indien die schade verband houdt met (de reis van en naar) de leslocatie of met de inhoud van de training. Opdrachtgever vrijwaart Signaal tegen alle aanspraken van derden terzake.

9.3

Signaal zal bij letselschade, al dan niet de dood ten gevolge hebbende, nimmer meer verschuldigd zijn dan € 120.000 (honderdtwintig duizend euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

9.4

Signaal is niet aansprakelijk voor vermogensschade van welke aard dan ook. Voorzover haar geen beroep op dit artikel toekomt, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst met de wederpartij gefactureerde of te factureren bedragen. Indien en voorzover de betreffende overeenkomst leidt tot periodieke betalingen, zal Signaal nimmer meer verschuldigd zijn dan de door haar over 6 maanden voorafgaande aan haar verzuim gefactureerde bedragen verminderd met door Signaal gecrediteerde bedragen.

9.5

Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voorzover de wederpartij niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft getroffen om de schade te beperken, respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Signaal ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

10. DOOR WEDERPARTIJ AANGEWEZEN OF VERSTREKTE ZAKEN

10.1

Als Signaal opdrachten uitvoert met gebruikmaking van door de wederpartij aangewezen of verstrekte zaken, valt slechts de uitvoering van de opdracht onder de verantwoordelijkheid van Signaal en is het gebruik van die zaken voor risico van de wederpartij.

11. OVERMACHT

11.1

Indien behoorlijke nakoming door Signaal ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Signaal komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft Signaal het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enigerlei schadevergoeding gehouden is. Niet voor rekening van Signaal komen onder meer beperkende overheidsvoorschriften, werkstakingen, ziekte, transportproblemen, niet nakoming van verplichtingen van leveranciers, storingen in productiemachines, natuur- en/of kernrampen, oproer en/of oorlogsdreiging. Ontbinding van de overeenkomst laat de gelding tussen partijen van deze algemene voorwaarden onverlet.

12. TELECOMMUNICATIE

12.1

Indien bij trainingen gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten (e-learning), zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid daarvan aan hun zijde. Signaal is niet aansprakelijk voor verlies of verminking van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van die gegevens met behulp van telecommunicatiemiddelen.

13. NON-CONCURRENTIE

13.1

Behoudens schriftelijke toestemming zullen partijen zich over en weer onthouden van het benaderen van medewerkers en trainers van Signaal voor het voor wederpartij of deelnemers aan een training, verzorgen van werkzaamheden die vergelijkbaar zijn met de aan Signaal verstrekte opdracht(en). Dit beding vervalt bij uitgesproken faillissement van een der partijen. Bij overtreding van dit artikel verbeurt de overtredende partij € 50.000 aan de andere partij.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

14.1

De overeenkomst tussen Signaal en wederpartij wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen welke tussen Signaal en wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een door Signaal en wederpartij gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht tenzij Signaal als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

15. ANNULERINGS-VOORWAARDEN

15.1 Annuleringsvoorwaarden open training

U kunt alleen schriftelijk een open training annuleren. Hiervoor hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden:

 1. Tot een maand voor aanvang van de training kunt u zonder kosten annuleren.
 2. Bij annulering tussen een maand en 14 dagen voor de aanvangsdatum zijn de kosten 50% van het oorspronkelijke bedrag.
 3. Wanneer u binnen 14 dagen voor het begin van de training annuleert, bent u het volledige deelnemersbedrag verschuldigd.
 4. Wanneer u op de eerste trainingsdag niet verschijnt, merken wij dat aan als annulering.
 5. Bij verhindering kan uw organisatie, in overleg met Signaal, een vervangende deelnemer afvaardigen.
 6. Bij verhindering tijdens de training blijft het volledige cursusgeld verschuldigd en vervallen de verzuimde uren.
 7. Doorschuiven naar een volgende training is mogelijk mits u een termijn van 14 dagen voor de eerste trainingsdatum van de training waarvoor u zich in eerste instantie had opgegeven, in acht neemt. Hiervoor brengen wij u € 50,- administratiekosten in rekening.

Bij onvoldoende aanmeldingen houdt Signaal zich het recht voor een training te annuleren. In dat geval informeren wij u minimaal 14 dagen van tevoren. In geval u dan de training wilt doorschuiven zijn daar uiteraard geen kosten aan verbonden.

15.2 Annuleringsvoorwaarden incompany groepstrainingen

 1. Na ondertekening van de offerte worden bij annulering de volledige kosten in rekening gebracht.
 2. Mocht u in de planning een verandering willen doorvoeren dan kan dat zonder kosten in overleg met Signaal en binnen de mogelijkheden van onze organisatie, tot 1 maand voor de oorspronkelijk geplande datum.

Waarom kiezen voor Trainingsbureau Signaal?

 • Praktijkgerichte trainingen
 • Kleine groepen
 • Persoonlijke aandacht
 • Ervaringsdeskundige trainers
Meer over ons

Voor wie?

Onze trainingen zijn geknipt voor iedereen met een rol als professioneel ondersteuner:

 • Managementassistent
 • Personal assistant
 • PMO’er
 • (Directie)secretaresse
 • Managementondersteuner
 • Projectondersteuner
 • Programmasecretaris